Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 157/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 157/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự.
tin tuc hop phap hoa lanh su, tin tức hợp pháp hóa lãnh sự
Các tổ chức, cá nhân (không phân biệt trong nước hay nước ngoài) khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc chứng nhận lãnh sựhợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu, cung cấp bản sao giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật thì phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.

Về những trường hợp được miễn nộp phí, Thông tư nêu rõ: Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết, tham gia hoặc thoả thuận có quy định khác thì được thực hiện theo quy định đó; miễn thu phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài trên cơ sở quan hệ ngoại giao “theo nguyên tắc có đi có lại”.

Mức thu phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự được quy định như sau: Chứng nhận lãnh sự 30.000 đồng/lần; hợp pháp hoá lãnh sự 30.000 đồng/lần; cấp bản sao giấy tờ, tài liệu 5.000 đồng/lần.

Phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hoá lãnh sự thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).

Bộ Ngoại giao; cơ quan ngoại vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trong trường hợp được Bộ Ngoại giao ủy quyền) có nhiệm vụ tổ chức thu, kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

Theo Lan Phương(Báo chính phủ)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Scroll to Top