Trình tự, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự

Gồm thủ tục chứng nhận lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở nước ngoài, thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự để sử dụng ở Việt Nam; quy trình các bước chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự cần biết và mẫu tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự – mẫu số LS/HPH-2012/TK.

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở Việt Nam

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở Việt Nam

Đây là trường hợp các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phát hành. Thành phần hồ sơ Đối với việc hợp pháp hóa lãnh sự  giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để được công nhận và sử dụng ở Việt Nam. Nội dung hợp pháp hóa lãnh sự Thường có 2 nội dung chứng …

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở Việt Nam

Thủ tục chứng nhận lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở nước ngoài

Thủ tục chứng nhận lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở nước ngoài

Đây là trường hợp các giấy tờ, tài liệu của Việt Nam phát hành. Thành phần hồ sơ Đối với việc chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài. Nội dung chứng nhận lãnh sự Thường có 2 nội dung chứng nhận lãnh …

Thủ tục chứng nhận lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở nước ngoài

Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK

Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK (Tờ khai đăng ký trực tuyến)

Như phần giới thiệu, Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK (Tờ khai đăng ký trực tuyến) là thành phần hồ sơ quan trọng của hồ sơ xin chứng nhận lãnh sự/ hợp pháp hóa lãnh sự. Tờ khai này tương đối phức tạp khi điền lần đầu, một khi …

Tờ khai chứng nhận/hợp pháp hoá lãnh sự theo mẫu số LS/HPH-2012/TK (Tờ khai đăng ký trực tuyến)

Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu nước ngoài sử dụng ở Việt Nam

Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu nước ngoài sử dụng ở Việt Nam

Những tài liệu nước ngoài muốn sử dụng ở Việt Nam cần trải qua quy trình chứng nhận lãnh sự/ hợp pháp hóa lãnh sự. Vậy những giấy tờ nào mới cần hợp pháp hóa lãnh sự? Điều kiện hợp pháp hóa lãnh sự hồ sơ nước ngoài là gì? Quy trình hợp pháp hóa …

Quy trình hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu nước ngoài sử dụng ở Việt Nam

Trình tự, quy trình chứng nhận lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở nước ngoài

Trình tự, quy trình chứng nhận lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở nước ngoài

Đây là trường hợp các giấy tờ, tài liệu của Việt Nam phát hành. Trình tự thực hiện Thủ tục chứng nhận lãnh sự giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài như sau: Bước 1a: Chứng thực tài liệu ở Phòng tư pháp, Uỷ ban …

Trình tự, quy trình chứng nhận lãnh sự hồ sơ để sử dụng ở nước ngoài

Scroll to Top