Văn bản công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa

Bạn đang tìm hiểu các văn bản pháp luật quy định việc công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa lãnh sự. Bạn muốn biết quy định, hồ sơ công chứng, chứng thực, hợp pháp hóa giấy tờ, văn bản. Hãy cập nhật list văn bản pháp luật dưới đây:

Văn bản công chứng
Văn bản công chứng
  1. Luật Công chứng (Luật số 53/2014/QH3) ngày 20/06/2014;
  2. Nghị định số 04/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;
  3. Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
  4. Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;
  5. Thông tư số 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/20015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
  6. Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
  7. Luật công chứng năm 2006;
  8. Thông tư 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
  9. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;
  10. Thông tư số 01/1999/TT-NG ngày 3/6/1999 của Bộ Ngoại giao quy định thể lệ hợp pháp giấy tờ, tài liệu.

Xem thêm:

Dịch thuật công chứng tại TPHCM

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top