Authentication Officer, Acting Authentication Officer and Assistant Authentication Officer, United States Department of State tiếng Việt là gì

Tại phòng lãnh sự thuộc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (Mỹ), có một phòng rất quan trọng giữ chức năng  thẩm định hồ sơ, đòi hòi cán bộ này phải thật thận trọng và phải trung thực để đánh giá tài liệu. Vậy các chức vụ của nhân viên (cán bộ, viên chức) này là gì, tiếng Anh là Authentication Officer, Acting Authentication Officer and Assistant Authentication Officer

Issued pursuant to CHXIV, State of Sept. 19, 1978, 1 Stat. 68-69; 22 USC 2657; 22USC 2651a; 5 USA 301; 28 USC 1733 et. Seq.; 8 USA 1443(f); RULE 44 Federal Rules of Civil Procedure là gì

Quy định về hợp pháp hóa lãnh sự

Authentication Officer tiếng Việt là gì

Authentication Officer tiếng Việt là gì?

Tạm dịch là viên chức / cán bộ / nhân viên thẩm định thuộc US Department of State Bộ ngoại giao Hoa Kỳ

Acting Authentication Officer tiếng Việt là gì?

Tạm dịch là Quyền viên chức / cán bộ / nhân viên thẩm định thuộc US Department of State Bộ ngoại giao Hoa Kỳ

Assistant Authentication Officer tiếng Việt là gì?

Tạm dịch là Trợ lý viên chức / cán bộ / nhân viên thẩm định thuộc US Department of State Bộ ngoại giao Hoa Kỳ

Như vậy thuật ngữ chính “authentication officer” được giải mã là cán bộ / viên chức thẩm định của phòng lãnh sự, thuộc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top